Algemene voorwaarden

December 2023

Algemeen

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen is opgericht door Brigitte Muller-Nijsten en Anne-Marie Bosman (hierna te noemen: trainers) gevestigd te Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65011414.
Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen richt zich op het trainen van kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar én hun ouders.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Akkoord bevinding gezaghebbende ouder(s) training kinderen tot 16 jaar

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training of anderszins, hij/zij de consequenties hiervan op zich neemt.
Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Akkoord bevinding opdrachtgevende organisaties training leerlingen
De opdrachtgevende organisatie draagt er zorg voor dat de gezaghebbende ouder(s) worden geïnformeerd over de begeleiding van hun kinderen en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De opdrachtgevende organisatie gaat er mee akkoord dat, indien de ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training of anderszins, hij/zij de consequenties hiervan op zich neemt.
Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de opdracht

Je mag van ons een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat wij alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zullen inzetten, zonder resultaat te garanderen. Ouders en het kind zullen zichzelf verder in hun eigen proces ontwikkelen. Keuzes en beslissingen die ouders nemen voor zichzelf en hun kind zijn altijd de eigen verantwoordelijkheid.
De ouder dient tijdens de trainingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Wij zijn geen gesprekspartner van scholen. Zonodig ondersteunen wij jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Verhindering en annulering
  • indien het kind na aanvang van de training de deelname geheel of ten dele stopt, geeft dit geen recht op terugbetaling van de trainingskosten.
  • bij ziekte of verhindering van het kind vindt er geen restitutie plaats van de trainingskosten.
  • gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald door het kind (tenzij anders overeengekomen met de trainers).
  • de aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van de factuur.
Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen (www.ikleerlerenzvl.nl). Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding voor onze training en/of workshops kunnen de kosten direct online betaald worden. Je ontvangt hiervan een bevestiging. Ook versturen we de factuur via de mail.

Aansprakelijkheid

Heb je een vraag of een klacht? Deze nemen wij serieus en wij gaan er vanuit dat we in onderling overleg tot een oplossing komen.
Een vraag of klacht kun je doorgeven via info@ikleerlerenzvl.nl. Binnen 24 uur ontvang je een reactie van ons.

Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Ik leer leren Zeeuws-Vlaanderen, www.ikleerlerenzvl.nl